Projecten op het terrein van gebiedsvisies:

Inventarisatie en analyse Vaarverbinding Erica-Ter Apel

De inventarisatie en analyse van het landschap vond plaats in het kader van de gebiedsontwikkelingsvisie Vaarverbinding Erica - Ter Apel en is verricht in opdracht van de Gemeente Emmen. Onderzocht zijn de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten langs de vaarverbinding en de ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende ontginningsstadia. Dit heeft o.a. geresulteerd in een gedetailleerde ontwikkelingskaart.

rapport

Structuurvisie centrum Schoonebeek

Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Structuurvisie centrum Schoonebeek. Doel is het maken van een analyse en het vormen van een visie op de mogelijkheden om landschappelijke en cultuurhistorische karakteristieken mee te nemen in het centrumgebied van Schoonebeek. Voorts zijn mogelijkheden geformuleerd waarop deze karakteristieken de ruimtelijke structuur van het centrum kunnen versterken. Ook wordt nader ingegaan op de toepassingsmogelijkheden t.a.v. de bebouwings-, de wegen- en de verkavelings/beplantingstructuur.

rapport

Centrumvisie Zwartemeer

Naar aanleiding van een discussie over de Brede school, de aanvang van vervangende nieuwbouw voor de basisschool De Banier en mogelijke uitbreiding van de R.K. kerk, was om integrale afwegingen te kunnen maken behoefte aan een omgevingsonderzoek. De ruimtelijke ontwikkeling van het gehele dorp is in kaart gebracht. Voorts is de historische veenontginningsstructuur beschreven. Ook is het centrumgebied en directe omgeving geanalyseerd en een visie geformuleerd op de bebouwingsstructuur, de wegenstructuur en de groenstructuur. Tenslotte wordt er een eerste ruimtelijk kader geschetst.

rapport

Overige gebiedsvisies

Dierenpark Emmen. Een landschappelijke analyse in het kader van het projekt Centrumvernieuwing Emmen - Mensenpark. Na de aanwezigheid van meer dan 80 jaar verhuist het Dierenpark Emmen in het voorjaar van 2016 van de huidige locatie aan de Hoofdstraat naar een nieuwe locatie op de Noordbarger Es. De gemeente wil de locatie herontwikkelen als onderdeel van de centrumvernieuwing en wil van het dierenpark een 'mensenpark' maken. Aan Bureau Scholtens is de opdracht gegeven voor het verrichten van een landschappelijk onderzoek.

Hoogeveenseweg 21, 9435TC Bruntinge. Telefoon 0593-552805. E-mail: lmscholtens@gmail.com. KVK nr. 04066436