Projecten op het gebied van stedelijke wateropgave:

Stedelijk wateropgave Emmen

Het regent vaker en harder waardoor water meer ruimte vraagt. Ruimte voor water, en dan met name in het stedelijk gebied, is schaars en dit kan leiden tot knelpunten en wateroverlast. De maatregelen die dit moeten voorkomen, heten samen de Stedelijke wateropgave. De Gemeente Emmen, de waterschappen en Bureau Scholtens hebben gezamenlijk een instrument ontwikkeld, een ruimtelijk kader, op basis waarvan ruimtelijk en landschappelijk de meest geschikte plekken voor de stedelijke wateropgave kunnen worden gekozen.

werkwijze

Reader

Samenstellen van een reader (ruim 100 pagina"s) ten behoeve van het Atelier Water + Ruimte Sleenerstroom en Delftlanden. Het Atelier poogt, samen met de relevante stakeholders voor het studiegebied, te komen tot een samenhangende gebiedsvisie waarin begrippen als duurzaamheid, identiteit en ontwikkelingsrichting een hoofdrol spelen. Doel is om onwikkelingskaders en inrichtingsvoorstellen te doen voor een relatief klein gebied, te weten een agrarisch gebied in het beekdal van de Sleenerstroom, aansluitend op de woningbouwontwikkeling Delftlanden.

Reader

Hoogeveenseweg 21, 9435TC Bruntinge. Telefoon 0593-552805. E-mail: lmscholtens@gmail.com. KVK nr. 04066436