Projecten op het gebied van landschappelijke inpassingen:

Nieuwbouw en herbouw historische boerderij Weerdinge

In het kader van Ruimte voor Ruimte is een voorstel gedaan voor herbouw van een bestaande historische Saksische boerderij in Weerdinge. De plek waar de herbouw gaat plaatsvinden is een cultuurhistorische plek aangezien op deze plaats tenminste 100 jaar een boerderij (met schuur) heeft gestaan. Een dergelijke plek verdient dan ook een bijzonder gebouw waarbij bepaalde (hoofd)karakteristieken van een Saksische boerderij als inspiratiebron voor de nieuwbouw kunnen dienen. In dit rapport wordt nader ingegaan op deze karakteristieken die als criteria kunnen dienen voor de nieuwbouw.

rapport

Analyse landschappelijke inpassing recreatiecentrum Zandpol

Een ruimtelijke en landschappelijke analyse waarbij de volgende aspecten zijn onderzocht: 1. Op welke wijze kan het her in te richten recreatiecentrum Zandpol landschappelijk worden ingepast. Centraal staat hierbij hoe het omringende cultuurhistorisch waardevolle landschap als inspiratiebron kan dienen. Het gebied bij Schoonebeek is aangewezen als Belvedere-gebied en daarom een van de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden van Nederland. 2. Op welke wijze kan de bestaande functie "natuur" in de omgeving, namelijk het Dalerveensche Veen (onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur), worden versterkt.

rapport

Geluidsportcentrum Pottendijk

Onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van Geluidsportcentrum Pottendijk. Dit centrum kent 3 activiteiten namelijk een schietbaan, een kartbaan en een motorcrossbaan. Dit rapport betreft een onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van uitbreiding van het centrum. Daarbij is gekeken naar de historische en huidige karakteristieken van het omringende landschap. Vervolgens is een aantal kernkwaliteiten van het landschap geformuleerd. Uitgaande van de kernkwaliteiten en randvoorwaarden zijn 2 scenario's voor de ruimtelijke inpassing geformuleerd, alsmede een eindvoorstel.

rapport

Luchtwachttoren te Schoonebeek

Inventarisatie en analyse van het landschap en de landschappelijke inpassing in het kader van de restauratie en herbestemming van de luchtwachttoren te Schoonebeek. Deze inventarisatie is verricht in opdracht van MAN Monumenten Advies.

rapport

Overige landschappelijke inpassingen

Hoogeveenseweg 21, 9435TC Bruntinge. Telefoon 0593-552805. E-mail: lmscholtens@gmail.com. KVK nr. 04066436